DDE: Dynamic Data Exchange

Dynamic Data Exchange (DDE) là một giao thức kết nối được phát triển bởi Microsoft để cho phép những ứng dụng trên môi trường Window gửi dữ liệu và câu lệnh đến 1 thiết bị khác đồng thời nhận dữ liệu và câu lệnh từ các thiết bị đó. Nó thực hiện quan hệ chủ-tớ (server-clent) giữa hai ứng dụng đang chạy đồng thời. Ứng dụng server cung cấp dữ liệu và chấp nhận những yêu cầu từ bất kì ứng dụng nào nhận dữ liệu của nó. Những ứng dụng ra yêu cầu gọi là clent. InTouch có thể đồng thời vừa là một server vừa là một clent.

Tài liệu tham khảo:

  1. Aveva.com
  2. Đề tài: Giao tiếp người/ máy (HMI) với bộ công cụ InTouch Wonderware – Phần I/O Server.

🏷️ Thẻ Tag: tagIT ; tagAutomation , tagSchneider , tagRockwellAutomation ; tagProtocol; tagSuiteLink; tagDDE