DASSiDirect: Phần mềm kết nối PLC Siemens với Wonderware

DASSiDirect là phần mềm kết nối PLC Siemens với Wonderware (Aveva). Và hỗ trợ kết nối theo kiểu truyền thống Legacy connection với địa chỉ tuyệt đối

Xem thuật ngữ liên qua: SIDIRECT OI Server

Các nguồn tài liệu tham khảo:

  1. Wonderware.com
  2. Aveva.com
  3. SE.com

🏷️ Thẻ Tag: tagIT ; tagAutomation, tagSchneiderElectric , tagSchneider , tagAveva , tagWonderware , tagDASSiDirect , tagSIDIRECT