Controller: Bộ điều khiển

Controller: Bộ điều khiển, bộ điều chỉnh…

  • Ở trong lĩnh vực tự động hóa có thể hiểu là các Bộ điều khiển ví dụ: PLC, Arduino, Raspberry Pi…

🏷️ Thẻ Tag: tagRockwellAutomation ; tagAllenBradley ; tagElectrical ; tagAutomation ; tagElectronic ; tagMechatronics