Control Variable: Biến được điều khiển

Control Variable (CV): Biến được điều khiển. Là một thành phần trong bộ điều khiển PID.

🏷️ Thẻ Tag: tagPID ; tagControlVariable ; tagAutomation ; tagElectronic