Condenser: bình ngưng

Condenser nghe phát âm tại đây

Xây dựng:

• bình ngưng tụ
• bộ ngưng hơi
• thiết bị ngưng tụ
• thiết bị tụ điện

Kỹ thuật chung: bình ngưng

• block condenser: bình ngưng (dạng) khối