CMD: Command prompt

Command prompt hay CMD/Command shell có tên gọi chính thức là Windows Command Processor. Đây là một công cụ hỗ trợ người dùng nhập các lệnh vào để mở một số tác vụ trên máy tính hệ điều hành Windows.

Tài liệu tham khảo:

  1. Wikipedia

🏷️ Thẻ Tag: tagIT ; tagCMD