Chassis-Based I/O: Khung chứa I/O

Chassis-Based I/O (Rockwell): Khung chứa I/O

  • Trong hệ thống Controllogix của Rockwell Chassis là khung gồm có bộ nguồn, các khe cắm (slot) để gắn các Module. Chassis có nhiều kích cỡ từ 4, 7, 10, 13 và 17 Slot. (Nguồn tham khảo: https://jap.vn/)

🏷️ Thẻ Tag: tagRockwellAutomation ; tagAllenBradley ; tagElectrical ; tagAutomation ; tagElectronic ; tagChassis ; tagControllogix