Characteristic: Đặc tính

Characteristic: Đặc tính

🏷️ Thẻ Tag: tagELV ; tagAutomation ; tagElectronic