Calculus: Giải tích, Vi tích phân

Calculus (trong tiếng Latinh calculus có nghĩa là ‘hòn đá cuội’, dạng số nhiều calculī) với nghĩa thường gặp là phương pháp tính toán, giải tích, vi tích phân.

🏷️ Thẻ Tag: tagCalculus ; tagStatistics ; tagMaths