Bushing: Sứ xuyên

Sứ xuyên
-Ví dụ: Sứ xuyên tủ RM6

🏷️ Thẻ Tag: tagElectrical ; tagAutomation ; tagElectronic