Buffer I/O: Vùng đệm I/O, Lưu tạm I/O

Vùng đệm I/O, Lưu tạm I/O

🏷️ Thẻ Tag: tagIT ; tagAutomation