BKU: Trường Đại học Bách khoa

BKU: Trường Đại học Bách khoa

Tên gọi khác: HCMUT