Batch Control: Điều khiển theo mẻ

Điều khiển theo mẻ (Batch Process) là một phương thức điều khiển mới,nó gắn liền với các dây chuyền sản xuất tự động

🏷️ Thẻ Tag: tagElectrical ; tagAutomation