Balance point reach: ngưỡng tác động

Blance point reach = setting tripping threshold : ngưỡng tác động

🏷️ Thẻ Tag: tagElectrical ; tagAutomation ; tagIT