An illegal function: Một chức năng không hợp lệ

An illegal function: Một chức năng không hợp lệ

Tài liệu tham khảo:

  1. https://amdict.vietnamcat.com/

🏷️ Thẻ Tag: tagIT ; tagAutomation, tagRockwellAutomation