AMdict: Automation and Mechatronics dictionary

AMdict: Automation and Mechatronics dictionary (Từ điển Tự động hóa và Cơ điện tử)