AHU: Thiết bị xử lý không khí

AHU (viết tắt là Air Handling Unit) là một thiết bị trao đổi nhiệt và xử lý nhiệt ẩm, tạo độ sạch cho không khí thường được dùng trong hệ thống HVAC.

🏷️ Thẻ Tag: tagHVAC ; tagHeating ; tagVentilating ; tagAirConditioning ; tagThermalEngineering ; tagCleanroom ; tagStandardsOfCleanroom