ADC: Bộ chuyển đổi tương tự sang số.

Analog-to-Digital Converter (ADC): Bộ chuyển đổi tương tự sang số.

Xem bài viết liên quan: DAC

🏷️ Thẻ Tag: tagElectrical ; tagAutomation ; tagElectronic