Absolute value: Giá trị tuyệt đối

Absolute value (ABS) Giá trị tuyệt đối

Giá trị tuyệt đối – còn thường được gọi là mô-đun của một số thực x được viết là |x|, là giá trị của nó nhưng bỏ dấu. Như vậy |x| = -x nếu x là số âm, và |x| = x nếu x là số dương, và |0| =0. Giá trị tuyệt đối của một số có thể hiểu là khoảng cách của số đó đến số 0.

Chưa có nội dung nào để hiển thị ở đây.

🏷️ Thẻ Tag: tagMaths ; tagStatistics