Absolute error: Sai số tuyệt đối

Sai số tuyệt đối là phép đo mức độ ‘lệch’ của phép đo so với giá trị thực hoặc dấu hiệu của độ không đảm bảo đo trong phép đo. Ngoài ra “Sai số tuyệt đối” được biểu thị bằng sự khác biệt giữa giá trị kỳ vọng và giá trị thực tế. Công thức tính:Sai số tuyệt đối = Giá trị thực tế – Giá trị đo lường. Ví dụ trong điều khiển PID thì: Absolute error = Process Value – SetPoint(Nguồn tham khảo: greelane.com/vi)

🏷️ Thẻ Tag: tagStatistics