UML – Unified Modeling Language

Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất